MENU
Beste klant, wij kunnen u verzekeren dat wij uw bestelling zoals gebruikelijk direct in behandeling nemen en verzenden. Vanwege COVID-19 kunnen er minimale leveringsvertragingen optredenMeer weten.
×

Registration

Profile Informations

Login Datas

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
Dit is geen email adres!
Een email adres is nodig!
This email is already registered!
Een wachtwoord is nodig!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Algemene Voorwaarden Lensplaza

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Lensplaza, een online webshop von Hofland Optiek B.V.. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tot stand komt tussen u en Lensplaza wanneer u via de webshop een bestelling bij Lensplaza plaatst (hierna: de “Overeenkomst”).

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Lensplaza die verband houden met een via de webshop van Lensplaza gedane bestelling.
 

Artikel 1. Totstandkoming van de Overeenkomst

1.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat u - door afronding van het bestelproces op de website - het aanbod van Lensplaza heeft aanvaard en Lensplaza de door uw gedane bestelling per e-mail aan u heeft bevestigd. U aanvaardt het aanbod van Lensplaza door de bestelprocedure te doorlopen en de bestelling via de website te verzenden.

1.2. Door het aanbod van Lensplaza te aanvaarden verklaart u dat de contactlenzen u door een opticien of arts zijn voorgeschreven  en tevens dat u deugdelijk over het gebruik van contactlenzen bent voorgelicht. Lensplaza is niet verantwoordelijk voor verkeerd gebruik van de bestelde contactlenzen.
 

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1. Aanbiedingen van Lensplaza zijn geldig gedurende de door Lensplaza op haar website aangegeven periode.
 

Artikel 3. Prijzen & bijkomende kosten

3.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten maken wel onderdeel uit van de totaalprijs die aan het einde van het bestelproces aan u wordt meegedeeld.

3.2. Alle door Lensplaza genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.  

3.3. Het is Lensplaza toegestaan haar prijzen op ieder moment te wijzigen. Indien er reeds een Overeenkomst is gesloten zal de prijs van de bestelling uiteraard niet wijzigen. Indien deze wel wijzigt is het u toegestaan de overeenkomst te ontbinden.
 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Tijdig vóór het ingaan van de bestelprocedure op de website en tijdens het bestellen zal Lensplaza u meedelen op welke wijze en binnen welke termijn uw bestelling kan en zal worden afgeleverd. Tijdens het bestelproces kunt u de verzendwijze van uw bestelling selecteren.

4.2. Indien niet anders is vermeld, zal Lensplaza uw bestelling binnen maximaal dertig dagen op het door u tijdens de bestelprocedure opgegeven adres afleveren.

4.3. Lensplaza zal u tijdig vóór het ingaan van de bestelprocedure op de website en tijdens de bestelprocedure meedelen wat de kosten voor het afleveren van de bestelling – de verzendkosten - zijn.

4.4. Lensplaza is gerechtigd haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.   

4.5. Zodra de bestelling is afgeleverd op het door u opgegeven adres gaat het risico op de bestelling op u over.

4.6. U wordt aangeraden de geleverde bestelling na ontvangst te inspecteren en mocht u daarbij gebreken constateren, deze gebreken zo spoedig mogelijk aan Lensplaza te melden.
 

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1. U heeft het recht om binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

5.2. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

5.3. Lensplaza is onderdeel van Hofland Optiek B.V. en is hierdoor geen onafhankelijke juridische entiteit. Vandaar, om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Hofland via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Per post:
Hofland Optiek B.V.
St Plechelmusplein 13
7571 EG Oldenzaal

Telefoon nummer:
+31 (0) 85 – 40 11 975

Email:
 

5.4. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepings­recht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

5.6. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat Lensplaza op de hoogte is gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen terug. Lensplaza betaalt u terug met hetzelfde  betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

5.7. Lensplaza mag wachten met terugbetaling tot Lensplaza de bestelling terug heeft gekregen of u heeft aangetoond dat u de bestelling heeft teruggezonden, al naar gelang welk  tijdstip eerst valt.

5.8. U dient de bestelling onverwijld, doch in ieder geval niet later dan dertig dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan Lensplaza heeft medegedeeld, aan Lensplaza terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de bestelling terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

5.9. De directe kosten van het terugzenden gaan naar onze rekening.

5.10. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de bestelling die het gevolg is van het gebruik van de bestelling dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de bestelling vast te stellen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Lensplaza behoudt zich het eigendom van de met de bestelling geleverde bestelling voor. Dit betekent dat het eigendom op de bestelling pas overgaat op het moment dat u de verschuldigde bedragen volledig heeft betaald.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1. Indien u uw verplichtingen met betrekking tot tijdige betaling niet nakomt, bent u, nadat Lensplaza u daartoe schriftelijk heeft aangemaand tot betaling binnen veertien dagen, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke vertragingsrente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

7.2. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval u in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt dan wel indien er algeheel beslag op uw vermogensbestanddelen wordt gelegd.

7.3. In de hiervoor genoemde gevallen heeft Lensplaza voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Lensplaza om vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
 

Artikel 8. Garantie

8.1. Op de door u bestelde producten kan een garantie van de producent van toepassing zijn. Indien dit zo is zal dat aan u worden meegedeeld. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

8.2. Naast eventuele garanties van de producent is Lensplaza op grond van de wettelijke garantie aan te spreken in het geval van een defect product. Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. In geval van een defect dient u zich binnen twee maanden na ontdekking van het defect en in ieder geval schriftelijk tot Lensplaza te wenden.

 

Artikel 9. Klachten

9.1. Indien u een klacht heeft over uw bestelling kunt u contact opnemen met Lensplaza op de contactgegevens onderaan deze algemene voorwaarden.

9.2. Lensplaza neemt zo spoedig mogelijk echter uiterlijk binnen dertig dagen na het indienen van de klacht contact met u op.

9.3. Indien de behandeling van een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft, antwoordt Lensplaza uiterlijk binnen de termijn van dertig dagen met een bericht van ontvangst van de klacht en een indicatie wanneer u een reactie op uw klacht kunt verwachten.
 

Artikel 10.  Overmacht

10.1. Indien de toeleverancier(s) van Lensplaza, door welke oorzaak ook, in gebreke blijven met leveren, danwel niet tijdig of niet deugdelijk leveren, geldt dit ten aanzien van u voor Lensplaza als overmacht vanaf de overeengekomen leveringsdatum. Vanaf die datum geldt voorts als overmacht: ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming,  juridische restricties, staking, overheidsmaatrege­len, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machi­nes, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand en alle andere vormen van overmacht.

10.2. Uw verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst worden, wanneer Lensplaza zich op de in dit artikel bedoelde omstandigheden beroept, tevens opgeschort.

10.3. Indien de overmachtssituatie één maand of langer heeft geduurd, heeft u het recht de overeenkomst met Lensplaza te ontbinden voor het gedeelte dat nog niet door Lensplaza is nagekomen.
 

Artikel 11. Informatie op website

11.1. De inhoud van de website van Lensplaza is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Lensplaza kan echter niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is dan wel niet juist en/of onvolledig wordt weergegeven. Lensplaza is (derhalve) niet aansprakelijk voor de gevolgen van kennelijk onjuiste of onvolledige informatie op de website.
 

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Op de Overeenkomst die u met Lensplaza aangaat is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank Overijssel, voor zover dit wettelijk is toegestaan. 

12.3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 

12.4. Lensplaza zal de persoonsgegevens die zij van u verkrijgt zorgvuldig verwerken. Lensplaza zal geen misbruik van deze gegevens maken. Raadpleeg voor meer informatie over de wijze waarop Lensplaza met uw persoonsgegevens omgaat de privacyverklaring van Lensplaza.
 

Contact:

Hofland optiek B.V.
St Plechelmusplein 13
7571 EG Oldenzaal

support@lensplaza.com
+31 (0) 85 – 40 11 975

KVK: 06066021

BTW: NL 800502152 B 01

Adres voor productretouren:

Returns Lensplaza
Antwoordnummer 6032
3990VB Houten
The Netherlands

   CHAT MET ONS

SNELLE GRATIS VERZENDING

Uw bestelling wordt nog dezelfde dag verzonden als u bestelt vóór 20.45 uur en de producten op voorraad zijn (zondag - vrijdag).

Bestellingen vanaf € 30 worden gratis verzonden.

POSTNL LOGO

Altijd Gratis Retourneren

Als u om welke reden ook niet tevreden bent met uw bestelling, kunt u op elk moment een ruiling of retournering aanvragen.

Beveiligde betaling

Wij gebruiken een versleutelde connectie en meerdere, veilige betalingsmethoden om u van een veilige online shopping ervaring te voorzien.

Payment Methods: Visa, Mastercard, Paypal, iDeal, Bancontact, Maestro

  • Kies uw taal
  • Dutch